Kallelse till årsmöte Herbert Felixinstitutet 18 april kl. 19:00

Plats: Eslövs Folkhögskola, Sturegatan 14, 241 31 Eslöv

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 6. Justering av röstlängden
 7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 8. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för föregående räkenskapsår
 11. Val av styrelseledamöter (styrelseordförande och övriga ledamöter)
 12. Val av revisor och en revisorssuppleant
 13. Val av ledamöter till valberedningen
 14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Genomgång och fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
 17. Genomgång av
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande
© 2024 Herbert Felixinstitutet